آموزش تصویری سیستم اتوماسیون اداری


( آشنایی دانشجویان،کارآموزان جویای کاربا مبحث اتوماسیون اداری،انواع اتوماسیون،چگونگی ارتباط آن با دبیرخانه،کارگزینی و سیستم حقوق دستمزد) -آموزش نحوه تعریف کاربران-گروههای کاربری-پستهای سازمانی-تعیین سطح دسترسی به آنها-محل بایگانی نامه ها -چگونگی نگارش پیش نویس-نامه جدید-اطلاعیه و… -چگونگی بایگانی نامه ها به ترتیب تاریخ و عملکردهای مختلف -آموزش گزارش گیری از نامه های درون سازمانی و برون سازمانی و پاسخ دهی و پیگیری آنها …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *