آموزش تصویری سیستم پرسنلی و حقوق دستمزد


( آشنایی دانشجویان،کارآموزان جویای کاربا مباحث حقوق ودستمزد،قانون کار و بازخورد فعالیتهای پرسنل در سیستم مالی -آموزش کامل نحوه تعریف کارگاهها-پرسنل-مشخصات پرسنلی-احکام-سوابق آموزشی-جداول مالیاتی-شعبات بیمه-مشاغل بیمه-طبقه بندی مشاغل-مزایا-کسورات-پارامترهای حقوقی و… -نحوه ثبت کارکرد پرسنل-اضافات ماهیانه-کسورات ماهیانه-اضافات سالیانه-مرخصی ها-وام ها و… -نحوه محاسبه حقوق-انتقال کارکرد-اضافات و کسورات به ماههای بعد -آموزش نحوه محاسبه حقوق-عیدی-سنوات-بازخرید مرخصی و… توسط سیستم و مشاهده گزا …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *