اداره اموال مشاع در حقوق ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 96 صفحه چکیده: در سیستم حقوقی ایران، مال مشاع به مالی گفته میشود که دارای بیش از یک مالک است و حق مالکیت هر کدام ازمالکان در مال گسترش و نفوذ یافته است. همین امر سبب بروز مسائلی در باب این اموال گردیده است که از آن جمله میتوان به بحث اداره این اموال اشاره کرد چرا که هر کدام از مالکان باید این حق را داشته باشد که در اداره این اموال شرکت نماید، حقوق مدنی ایران در زمینه اداره اموال مشاع به توافق میان شرکا استناد کرده است و ساختار مشخصی را در …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *