بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني

بررسي ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وري نيروي انساني چكيده تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. اين تحقيق بر مبناي اهداف و ماهيت تحقيق از نوع تحقيق توصيفي برمبناي روش جمع‏آوري داده‏ها از نوع پيمايشي و به لحاظ روش تحليل داده از نوع مطالعات همبستگي مي‏باشد. جامعه آماري تحقيق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان مي‏باشند که با استفاده از روش نمونه‏گيري تصادفي طبقه‏اي 79 نفر به عنوان نمونه …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *