بررسي رفتار لرزهاي ريزشمعهاي مايل

استفاده از ريز شمع هاي مايل مناطق لرزه خيز توسط بعضي از آيين نامه ها محدود گرديد ولي مشاهدات اخير بعد از زلزله بيانگر عملكرد خوب ريزشمعهاي مايل تحت اثر بارگذاري زلزله است . در اين پژوهش، تحليل لرزه اي بر روي ريزشمع هاي مايل با استفاده از تحليل دو بعدي كرنش انجام شده است . اثر پارامتر زاويه انحراف بر روي پاسخ لرزه اي ريزشمع مورد بررسي قرار گرفت . PLAXIS مسطح در نرم افزار اجزاي محدود نتايج اين پژوهش بيانگر افزايش نيرو …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *