تغيير شكل هاي ناهمگن ماده ي مقيد الاستيك

تغيير شكل هاي ناهمگن ماده ي مقيد الاستيك

تغيير-شكل-هاي-ناهمگن-ماده-ي-مقيد-الاستيكاين قسمت برآيند بخش 1 است كه پاسخ غيرخطي مكانيكي دسته اي از مواد الاستيك ايزوتروپ و همگن كه با قيد Bell TrV=3 ارائه شده اند. اگر چه Bell اين قيد را با كار تجربي در كرنش هاي پلاستيك محدود كشف كرد، در بخش 1 براي تغيير شكل هاي همگن در الاستيسيته ي محدود آزمايش شد. در اينجا تاكيد بر تغيير شكل هاي ناهمدانلود فایل

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *