دانلودمقاله بررسي كاركرد نظام ارزشيابي كاركنان در شركت مديريت توليد برق

بررسي كاركرد نظام ارزشيابي كاركنان در شركت مديريت توليد برق جنوب فارس بيان مسئله يكي از كاربردهاي مهم نظريه هاي انگيزش در مديريت، فرآيند ارزيابي يا سنجش عملكرد كاركنان است. ارزيابي عملكرد، بر حسب تعريف رسمي عبارت است از فرآيند منظم سنجش عملكرد و ارائه بازخورد(1). از دوران قديم ارزشيابي فعاليت وسيله اي بوده تا بدين وسيله مديران، كاركنان را با اهداف سازماني و انتظارات اداري آشنا سازند. همچنين اين نوع ارزشيابي وسيله اي است براي آگاه كردن كاركنان، كه عملكرد آنها چگونه با انتظارات مديريت انطباق دارد. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *