دانلودمقاله تحقيقات حسابداري، آموزش و عمل

چکيده:ايجاد هماهنگی بين محتوای آموزشی با نيازهای عملی و همچنين گنجاندن تحقيقات به عنوان بخش ضروری در آموزش باعث پررنگ شدن نقش مهم حسابداری و گزارش دهی مربوط در جامعه می شود. بازنگري سه عنصر فوق در نظام حسابداري ايران نشان مي دهد كه هر يك از اين عوامل در انزوا به سر مي برند لذا لازم است راه حل هاي مناسبي با توجه به رويكردهاي مختلف توسعه حسابداري جهت ايجاد ارتباط بين تحقيقات، آموزش و عمل به كارگرفته شود. اين مقاله نگاهي به وضعيت تحقيقات، آموزش و عمل حسابداري در ايران داشته است و در …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *