دانلود مقاله تأثير بازى در کودکان

فوايد بازى- بازى در رشد جسمى انسان تأثير مىگذارد. فروبل اعتقاد دارد بازى يکى از مهمترين عواملى است که مىتواند باعث هماهنگى رشد کودک از لحاظ جسمي، روانى و اجتماعى گردد شايد بتوان گفت که اين فايدهٔ بازى اولين و بديهىترين تأثير بازى است و مسلماً در سلامت و شادابى جسم و روان تأثير بهسزائى دارد. – بازى عاملى است که بهوسيلهٔ آن مىتوان نقاط قوت و ضعف خود را شناخت و اين در واقع نوعى واقعيت آزمائى (Reality testing) است که بدان وسيله مىتوان با شناخت خود به تقويت بيشتر نکات قوت و برطرف کردن …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *