دانلود مقاله رنگ و شخصیت

طرح مسئله: آيا رنگ ميتواند بر رفتارهاي افراد تأثير بگذارد و نوع انتخاب رنگ بيانگر شخصيت دروني افراد است: بيان مسائل:1- آيا انتخاب رنگ با يادگيري دانش آموزان رابطه دارد؟2- ايا نوع رنگ بر ايجاد انگيزه ي دانش آموزان رابطه دارد؟3- آيا رنگ با علاقه مندي دانش آموزان ارتباط دارد؟4- آيا صفات رنگها با عالم بيرون رابطه دارد؟5- آيا خصوصيات رنگها بر سلامتي جسماني رابطه دارد؟ فرضيه سازي:- به نظر مي رسد كه نوع رنگ در يادگيري دانش آموزان اثر مي گذارد.- به نظر مي رسد بين ان …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *