دانلود مقاله نقش سرمايه اجتماعي در بهبود تعهد سازماني

بیان مساله :در جهان پرشتاب امروز، سازمانهاي زيادي در تلاشند تا براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي و تداوم حيات خود، از الگوها وشيوه هاي مختلف بهره ببرند و مزيت رقابتي جديدي کسب نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي و فناوري در امان بمانند. در ديدگاه هاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيکي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا مي کردند؛ اما در عصر حاضر براي توسعه، مديران بيشتر از آنچه به سرمايه اقتصادي، فيزيکي و انساني نيازمند باشند، به سرماي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *