دانلود مقاله نقش والدين و مردمان در رشد زباني كودك

«آيا به نواي ديگران به ترنم مي آييم»گويند مرا چو زاد مادر پستان به دهان گرفتن آموختدستم بگرفت و پا به پا برد تا شيوه ي راه رفتن آموخت يك حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت «ايرج ميرزا»تا مدتي نه چندان پيش عقيده ي عامه و بعضي از خواص همنوا با شاعر خوشكدام و بذله گوي تما ايرج ميرزا بود كه «زبان» نيز در راستاي ديگر مهارت ما ياد دادني است يعني مادر با گذاشتن الفاظ بر زبان كودك او را به ترني وا مي دارد همچون جوجه پرندگان كه به نواي …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *