دانلود مقاله نکاتی در مورد بهبود رفتار دانش آموز در سطح فردی ، کلاس

نکاتی در مورد بهبود رفتار دانش آموز در سطح فردی ، کلاس و مدرسه و مدیریتزنگ تفریحدر مدیریت زنگ تفریح 2 دیدگاه مطرح است1-ديدگاه مداخله گر2-ديدگاه غيرمداخله گر ديدگاه مداخله گرمعتقدبه مديريت مستقيم رفتاردانش آموزان درزنگ تفريح ،ايجادتغييراتي در حياط وزمين مدرسه وآموزش بازي هاي سالم وبي خطراست .انتقاد وارد به اين ديدگاه اين است که با اين نوع مديريت آزادي دانش آموزان و فعاليت هاي خود به خودآنان که ازنظراجتماعي مفيداست محدودمي شود. اماديدگاه دوم که غیرمداخله گراست معتقداست؛دانش آموزان درزنگ تفريح بايد …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *