دانلود گزارش کارآموزی ایران خودرو سالن رنگ 2 وتجهيزات مكانيكي آن


بدنه هاي ارسالي از سالنهاي بدنه سازي بعد از عمليات صافكاري كه شامل سوراخكاري ، قلعكاري ( فقط بدنه هاي پيكان ) ، صافكاري ، سنگ و سمباده زني مي باشد به اتاق رنگ انتقال مي يابد. اين مديريت مسؤوليت رنگ آميزي بدنه هاي توليد شده را بر عهده دارد. فعاليتهاي عمده انجام گرفته در سالنهاي رنگ عبارت است ازچربي گيري مقدماتي ، چربي زدايي ، فسفاته كاري ، الكتروفوروز ، سيلركاري ، پاشيدن PVC ، سمباده كاري ، پاشيدن رنگ آستر ، پخت رنگ استر ، صافكاري ، بتونه كاري، پوست آب زني، پاشيدن و پخت رنگ رويه و پوليش كاري …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *