سیستمی جدید براي تشخیص چهره سریع و دقیق با استفاده از ویژگی هاي تکمیلی مستطیلی


چکیده – یک روش تشخیص چهره ي کارا و سریع که قابل استفاده در کاربردهاي برخط باشد، در همه ي سیستم هاي مبتنی بر چهره ضروري است. در این مقاله روشی جدید براي تشخیص چهره در تصاویر ارائه شده است که علاوه بر سرعت بالاي آن، داراي دقتی بالاي 90 % می باشد. در این سیستم چند ایده ي جدید مطرح شده است. مجموعه ي جدید ویژگی هاي مستطیلی استفاده شده در این سیستم بهتر از ویژگی هاي پیشین عمل می کنند. ساختار آبشاري بهینه ي ارائه شده، سرعت …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *