طرح توجيهی ،فنی واقتصادی و مالی جهت خرید مکان و تجهيزات فنی طرح ICTSOS


جهاني نو در دست ساخته شدن اس ت. اين جهان نو شاخص هاي متفاوتي با جهان ديروز يعني عصري كه گذشت دارد . جهان مدتي است كه در جامعه اي اتوماسيون و مجازي و روابطي در قلمروو سايبرنتيك قدم نهاده است .با پيشرفت تكنولوژي نه تنها بكارگيري نيروي انساني از زندگي مدرن حذف نمي شود،بلكه نياز به نيروهاي كار آمد و متخصص بيش از پيش نمايان مي شود. …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *