مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش فقه و حقوق اسلامی 119 صفحه چکیده: یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­ باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­ گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي& …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *