مقاله ارائه راهكارهاي جلب مشاركت ساكنان مناطق اسكان غير رسمي

مقدمه 1 مفهوم مشاركت 3 ابزارهاي موثر در جهت ايجاد انگيزش برای مشارکت 5 اعتماد 9 آگاهي 12 تجارب شخصي 13 علاقه مقدمه پس از پايان جنگ جهاني دوم، با شروع بازسازي اروپا و همچنين استقلال كشورهاي تحت سلطه موج نويني از توسعه آغاز گرديد. بسياري از اقداماتي كه به نتيجه مطلوب نرسيده بود و بسياري از الگوهاي توسعه ارايه شده مورد ترديد واقع گرديد و همين امر موجب شد تا انتقادهاي گسترده اي نسبت به عملكرد برنامه ريزان و مديران شهري آغاز شود از بنياديترين مسايل اين زمينه عدم توجه به ابعاد اجتماعي توسعه بو …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *