مقاله ارائه مدلي براي ارزيابي تأثير اجزاي رويكرد مبتني بر منابع برعملكرد صادراتي براساس استراتژي رهبري هزينه در صنعت كاني غيرفلزي

چكيده: هدف از انجام اين پژوهش طراحي و تبيين مدلي جهت ارزيابي تأثير اجزاي رويكرد مبتني بر منابع بر عملكرد صادراتي براساس استراتژي رهبري هزينه در صنعت كاني غير فلزي كشوراست. در اين مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رويكرد منابع، روابط بين اجزاي رويكرد منابع سازمان،استراتژي هاي رقابتي و عملكرد را كه ساز ههاي اصلي پژوهش هستند، بررسي مي كند. اين پژوهش در پي اين هدف است كه چگونه منابع به طور مستقيم و غيرمستقيم(از طريق استراتژي هاي رقابتي)منجر به سطوح بالاي عملكرد مي شود. مدل مفهومي پژوهش حاضر در واقع 3 عن …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *