نقش ايستگاههاي فشارقوي در شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي


مقدمه: نقش ايستگاههاي فشارقوي در شبكه هاي انتقال و توزيع انرژي: انرژی مورد نياز كليه مصرف كننده ها، اهم از صنعتی، كشاورزی، خانگی و غيره، با حداقل هزينه و در هر نقطه تنها از طريق احداث شبك ههای سراسری انتقال انرژی و اتصال كليه مراكز توليد و مصرف به يكديگر تامين مي شود. احداث شبكه سراسری و تبادل انرژی بين مراكز توليد و نقاط مصرف درفواصل دور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت توليدی مراكز توليد را امكان پذير ساخته، راندمان شبكه را ی مي بخشد. شبكه سراسری مستلزم احداث خطوط انتقال انرژی با ظرفيت …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *