نقش و اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی


پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث 148 صفحه چكيده: تحقیق حاضر به بررسی نقش اختیار و اکراه در پذیرش دین الهی با توجه به آیه ” لا اکراه فی الدین” می پردازد و نهایتا به اثبات اختیار در پذیرش دین الهی می انجامد. این پژوهش با هدف برداشت صحیح از آیه لااکراه فی الدین و زدودن ابهامات وارده بر آن در محدوده قرآن و روایات اهل بیت (ع) در شش فصل تنظیم شده است. مهمترین نتایج و یافته های این پژوهش عبارتند از: راه تمیز حق از باطل در قرآن بیان شده و راه رشد و هدایت، در پیروی از حق و دستو …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *