پارامتر های موثر بر شکل پذیری سازه بتن آرمه و دیوار برشی -153 اسلاید


به توانایی یک عضو یا مقطع سازه در تغییر شکل های بعد از تسلیم فولاد تحت بارهای رفت و برگشتی گویند. براي سازه ها و اعضاي بتن مسلح، شکل پذیري به معناي توانایی حمل تغییر شکل هاي غیر ارتجاعی قابل توجه قبل از تخریب عضو می باشد. یک عضو شکل پذیر باید اولاً قادر باشد به قدر کافی تغییرشکل هاي غیر ارتجاعی زیادي را تحمل کند بدون اینکه مقاومتش به طور چشمگیري کاسته شود و ثانیاً قادر باشد مقدار قابل توجهی از انرژي زلزله را از طریق چرخه هاي رفتاري پایدار، جذب و مستهلک نماید. در ساختمانها …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *