پایان نامه بررسي نگرش والدين در مورد مصرف مواد مخدر در نوجوانان دختر


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 53 صفحه می باشد. فهرستطرح تحقیق۱- مقدمه۲- بیان مساله۳- ضرورت و اهمیت تحقیق۴- اهداف تحقیق۵- سوالات تحقیق۶- تعریف مفهومی و عملیاتی واژهفصل دومپیشینه و ادبیات تحقیقفصل سومروش اجرایی تحقیق۱- طرح پژوهش۲- جامعه آماری۳- جمعیت نمونه۴- روش نمونه گیری۵- ابزار تحقیق۶- روش جمع آوری اطلاعات۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل چهارمتجزیه و تحلیل داده هافصل پنجم۱- خلاصه نتایج۲- پیشنهادات۳- محدودیت های تحقیق۴- فهرست منابع و ضمائم چکیده تحقیق: این تحقیق که بااهداف دستیاب …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *