پایان نامه بررسی تفاوت سلامت روانی زنان شاغل و زنان خانه دار


این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 75 صفحه می باشد. فهرست چکیده تحقیقفرم ارزیابی پژوهشهای انفرادیفصل اولکلیات تحقیقپیش درآمدتأثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زمانبیان مسئلهاهداف کلی تحقیقمتغیرهای پژوهشیتعاریف مفهومی و عملیاتیفرضیه های پژوهشفصل دومپیش درآمدپیشینه پژوهشنظریه های سلامت روانیفصل سومروش تحقیقپیش درآمدطرح تحقیقجامعه آمارینمونه آماریابزار پژوهشیروش اجرافصل چهارمتجزیه و تحلیل آماری داده هافصل پنجمنتیجه گیریخلاصه بحثمحدودیتهای پژوهشپیشنهاداتمنابع و مأخذپیوست منابع و ما …

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *